مطالعه تطبیقی امیدواری ، استرس ادارک شده و نگرش دینی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بهشهر

حسین جعفری شام اسبی1

فاطمه اصغرنژاد تیلکی2

سامره حسین پور گرائیلی3

مرجان کوهزادی4

1دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بهشهر، بهشر، مازندران، ایرانhossein.jafari.shamasbi.kh@gmail.com

2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، نکا، مازندران، ایرانFatemeh.asghatnezhad.fh@gmail.com

3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، نکا، مازندران، ایران

4دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکا، نکا، مازندران، ایران      asghri.norolahi2548@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 51 الی 62

چکیده

پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی امیدواری ، استرس ادارک شده و نگرش دینی در دانش آموزان  دختر  دوره دوم متوسطه شهر بهشهر با روش پژوهش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 700 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بهشهر که تعداد 250دنفر با استفاده از جدول مورگان برابر با وش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.. تجزیه و تحلیل داده ها پژوهش ازروش تحلیل آماری ضریب همبستگی پیرسون آزمون T با استفاده از درنرم افزار SPSS24 استفاده شد.  یافته های پژوهش نشان داد بین استرس ادارک شده با نگرش مذهبی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بهشهر رابطه منفی و معنادار وجود دارد و همچنین بین نگرش مذهبی با امیدواری در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بهشهر رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

واژگان کلیدی: استرس ادراک شده، نگرش مذهبی،امیدواری

اشتراک گذاری در: