مطالعه تطبیقی سیرتحول روش های یاددهی-یادگیری در نظام آموزشی کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ و دانمارک)

علی صادقی1

لادن سلیمی2

لیلا برزمینی3

1دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران alisadeghi1401@yahoo.com(نویسنده مسئول)

2برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

3دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402، صفحات 180 الی 201

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ،تطبیق و تحلیل سیر تحولی آموزش و روشهای یاددهی-یادگیری در سه کشور اسکاندیناوی (نروژ، دانمارک و سوئد) و بررسی مدل مدارس اسکاندیناوی انجام شد. از میان روش های مطاله تطبیقی روش جرج بردی که شامل چهار مرحله توصیف, تفسیر, همجواری و مقایسه است, استفاده شده است. همچنین روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و برای این منظوراطلاعات از طریق موتورهای جستجوگرگوگل اسکولار، فایند آرتیکل، بررسی پیشینه مطالعاتی پیرامون تحول آموزش در کشورهای (نروژ،سوئدو دانمارک ) مدل آموزش و پرورش سه کشور مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اسکاندیناوی با بهبود سیستم آموزشی خود به یک  الگوی مشترک دست یافتند.  به دلیل شباهت‌های قابل‌توجهی که در فرآیندهای تغییر برنامه های درسی در مدارس این کشورها وجود داشت ؛  مدل یکسانی برای تغییر نظام آموزشی در پیش گرفتند. سوئد راهی  به سوی یک سیستم مدرسه جامع و گسترده در پیش گرفت که در آن آموزش متمایز، با پیروی از نروژ، به صورت غیر متمایز درآمد. دانمارک نیز دچار تحول مشابهی شد، ولی این تحول با تاخیر انجام شد. این  مدل  ویژگی‌ها ومسیرتغییرات انجام شده و مسیر رو به رشد سیستم آموزشی را در سه کشور نشان می دهد.  پژوهش حاضر ضمن بررسی تغییرات آموزش از گذشته  تا کنون به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا این مدل، که به عنوان مدل آموزش و پرورش اسکاندیناوی شناخته می‌شود، از چنین تاثیر پایداری برخوردار بوده‌است.

واژگان کلیدی: نظام آموزشی، کشورهای اسکاندیناوی، روشهای یاددهی-یادگیری، آموزش تطبیقی.

اشتراک گذاری در: