مطالعه رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مریم رضایی مقدم1

عاطفه شهرکی2

1مربی پیش­دبستانی، شهرستان آمل و دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2آموزگار دبستان­های امید رهبرو شهید فخری زاده شهرستان زهک و دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 112 الی 122

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان ابتدایی شهرستان آمل، انجام شد. روش پژوهش، كيفي، از نوع نظريه پايه بود. اين مطالعه با نمونه گيري هدفمند آغاز و تا اشباع داده ها ادامه يافت. مشارکت کنندگان 13 دانش آموز پایه های چهارم (2 نفر)، پنجم (4 نفر) و ششم (7 نفر) مقطع ابتدایی شهر آمل مورد مصاحبه فردي قرار گرفتند. با توجه به اين كه در 3 مصاحبه آخر، هيچ كد جديدي استخراج نگرديد، اشباع داده ها حاصل و  فرآیند نمونه گيري متوقف گرديد. گردآوري داده ها با استفاده از روش مصاحبه فردي نيمه ساختار يافته انجام شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل مقايسه مداوم كوربين و اشتراوس شامل سه مرحله كدگذاري باز، كدگذاري محوري و كد گذاري انتخابي، استفاده شد. در كدگذاري اوليه، تعداد 83 کد اوليه استخراج گرديد كه در فرآيند تحليل و مقايسه مداوم، تعداد كدهاي اوليه به 34 مورد تقليل يافت و در نهايت 4 كد محوري و 1 كد انتخابي حاصل گرديد. كد انتخابي حاصل از اين پژوهش، عوامل فردي نامیده شد كه چگونگي اجراي رفتار زیست محیطی دانش‌آموزان ابتدایی را شكل مي دهد. بر این اساس، متغیرهای حاصل از كد بندي در كد محوري عوامل فردي شامل آگاهی، عوامل انگیزشی، عادت ها و نگرش بود. 

واژگان کلیدی: محیط زیست، رفتار، رفتار زیست محیطی، دانش آموز ابتدایی، پژوهش کیفی.

اشتراک گذاری در: