مقايسه احساس مسئوليت دانش آموزان مدارس دولتي و غير دولتي پسر پايه ششم شهرستان بابلسر

سید احسان ميرسليماني عزيزی

کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، آموزگار آموزش و پرورش شهرستان بابلسر

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402، صفحات 202 الی 210

چکیده

پژوهش حاضر با هدف، مقایسه احساس مسئولیت دانش ­آموزان پسر پایه ششم مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان بابلسر با روش علی مقایسه ای انجام شد. جامعه آماري، کلیه دانش آموزان پایه ششم مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 815 نفر بوده که به روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه ای تعداد 261 نفر انتخاب شدند که از این تعداد بنابر تناسب گرفته شده، 186 نفر از مدارس دولتی و 75 نفر از مدارس غیر دولتی بودند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان کردلو(1393) بود که که روایی محتوایی آن­ها­ با نظر متخصصان تایید شد. جهت تایید پایایی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/87 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های t تک گروهی و t  برای گروه های مستقل انجام شد. در سطح اطمینان 95 درصد (0/05=α)، یافته ­ها نشان داد که میزان احساس مسئولیت (تعهد درونی و تعهد بیرونی) در دانش­آموزان پسر پايه ششم مدارس دولتی و غیردولتي شهرستان بابلسر باهم برابر است. همچنین ميزان احساس مسئوليت و مولفه های آن در دانش ­آموزان پسر پايه ششم مدارس دولتي و غیر دولتی شهرستان بابلسر بیشتر از حد متوسط و مطلوب است.

واژگان کلیدی: احساس مسئوليت، تعهد بیرونی، تعهد درونی، دانش ­آموزان، مدارس دولتي و غير دولتي

اشتراک گذاری در: