مقایسه اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش¬آموزان مدارس متوسطه اول دولتی و غیردولتی استان مازندران

سیده فائزه مهدوی سلیمی

کارشناس امور مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی اداره­کل آموزش­و­پرورش استان مازندران؛ دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402، صفحات 15 الی 26

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و انگیزه تحصیلی دانش ­آموزان مدارس متوسطه دولتی و غیردولتی، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، علی-مقایسه­ای بود. جامعه آماری نخست، شامل کلیه دانش ­آموزان مدارس غیردولتی (23276 نفر) و جامعه آماری دوم، شامل تمامی دانش­آموزان مدارس دولتی (108357 نفر) در دوره متوسطه اول آموزش­و­پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 03-1402 بود که بر حسب جدول حجم نمونه کرجسی و مورگان و به روش نمونه ­گیری خوشه­ ای چند­مرحله ­ای تعداد 379 نفر از مدارس غیردولتی و تعداد 384 نفر از مدارس دولتی انتخاب شدند و به پرسشنامه­ های اشتیاق تحصیلی رسولی خورشیدی و همکاران (پایایی: 0/84)، سرزندگی تحصيلي حسین­چاری و دهقانی­زاده (پایایی: 0/81) و انگیزش تحصیلی پنتریچ و همكاران (پایایی: 0/89) پاسخ دادند. با بهره ­گیری از نرم افزار SPSS26 و در سطح اطمینان 95 درصد (0/05 = α)، با استفاده از آزمون­t  برای گروه ­های مستقل، یافته ­ها نشان داد اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش ­آموزان مدارس غیردولتی بالاتر از مدارس دولتی بود. اما، انگیزه تحصیلی در مدارس غیردولتی و دولتی تفاوت معناداری نداشت. بنابراین، افزایش اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی در دانش ­آموزان مدارس دولتی نیازمند توجه جدی مسئولان و دست­اندرکاران آموزش و پرورش استان مازندران است.

واژگان کلیدی: اشتیاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی، انگیزه تحصیلی، مدرسه دولتی، مدرسه غیردولتی.

اشتراک گذاری در: