مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش¬آموزان مدارس متوسطه دولتی، غیردولتی و تیزهوشان شهرستان ساری

مریم خادملو1

۱کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، دبیر متوسطه دوره اول ناحیه یک شهرستان ساری. karofanavarisari1@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره پنجم، زمستان1400،  صفحات30  الی 40

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اشتیاق تحصیلی دانش­آموزان مدارس متوسطه دولتی، غیردولتی و تیزهوشان شهرستان ساری، انجام پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماري عبارت بود از کلیه دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری در سال تحصیلی 00–1399 برابر با 18606 نفر که مطابق با جدول کرجسی و مورگان (1970)، تعداد نمونه برابر 377 نفر شد. برای انتخاب افراد نمونه، از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای (بر حسب نوع مدرسه: دولتی، غیردولتی و تیزهوشان) استفاده شد. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی رسولی خورشیدی و همکاران (1398) بود. تجزیه و تحلیل داده­ها با روش­های آمار توصیفی (میانگین و انحراف­معیار) و آمار استنباطی (آزمون­ تحلیل واریانس یک متغیری (انوا)) در سطح معناداری 0/05=α انجام شد. یافته ها نشان داد میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس­های آن در دانش­آموزان مدارس تیزهوشان بیشتر از مدارس دولتی و غیر دولتی است. هم­چنین، از نظر میزان اشتیاق تحصیلی و خرده مقیاس­های آن بعد از دانش آموزان مدارس تیزهوشان، دانش­آموزان مدارس غیردولتی و در آخر دانش­آموزان مدارس دولتی قرار دارند.

واژگان کلیدی: اشتیاق تحصیلی، متوسطه دوم، دولتی، غیردولتی و تیزهوشان

اشتراک گذاری در: