مقایسه تطبیقی نظم و انضباط در آموزش ابتدایی ایران و کشورهای منتخب

لادن سلیمی 1

سولماز اریمی 2

1استادیار برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی،ساری، ایران

2دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاداسلامی،ساری، ایران

*نویسنده مسئول: s.ladan@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 155 الی 167

چکیده

پژوهش حاضر با هدف  مقایسه تطبیقی نظم و انضباط در آموزش ابتدایی ایران و کشورهای منتخب به روش کیفی – تطبیقی انجام شد. نمونه پژوهشی ایران و کشورهای منتخب از جمله ژاپن، انگلستان و مالزی هستند که به دلیل قرار گرفتن در رتبه ­های بالا در آموزش و پرورش جهان و نیز داشتن اشتراکات فرهنگی و مجاورت منطقه ­ای به صورت هدفمند برگزیده شدند. تجزیه و تحلیل داده­ های جمع ­آوری شده به کمک الگوی جرج بردی در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری، مقایسه صورت پذیرفت به گونه ­ای که ابتدا مقررات تحصیلی و انضباطی کشورهای هدف جمع ­آوری شد و سپس تشابهات و تفاوت­ ها مورد تطبیق قرار گرفت. قوانین و نظم و انضباط در هر نظام آموزشی فرق می­کند ولی همه کشورها سعی دارند تا با قوانین خود آینده بهتری برای کشور بسازند. و این ساختارها نشان می­دهد که تا چه اندازه موفق بوده ­اند. هدف از بررسی این موضوع، چگونگی ایجاد مدرسه­ای شاد با دانش آموزان با انضباط و منظم که انسان­ های پرورش یافته تربیت شوند و متفکر و متعهد باشند که فقط هدف آنها کسب نمره بالاتر نیست، بلکه هدف، آموزش و پرورش است.

واژگان کلیدی: نظم، انضباط، آموزش ابتدایی، ایران، کشورهای منتخب

اشتراک گذاری در: