مقایسه خودپنداره، تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار

مقداد رضی دونچالی 1

مبینا طبری جویباری 2

سیده فاطمه طالب زاده خوشرودی3

1استادیار و هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان مازندران. ( نویسنده مسئول) meghdadrazi1982@gmail.com

2کارشناس  ارشد زبان انگلیسی  دانشگاه مازندران

3دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 69 الی 77

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه خود پنداره، تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی واز نظر روش اجرا، توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار درسال تحصیلی 1402-1401به تعداد 950 نفر(470 نفر پسر و 480 نفر دختر) بودند. حجم نمونه آماری با توجه به جدول کرجسی و مورگان به تعداد 274 نفر (135 نفردانش آموزان پسر و 139نفردانش آموزان دختر) انتخاب شد. با توجه به شرایط مقایسه ای بودن پژوهش  بین دانش آموزان دختر و پسر به صورت مساوی تعداد 260 نفر(130 نفردختر و130 نفرپسر) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزار جمع  آوری اطلاعات سه پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی  فام و تیلور (1999) و خود پنداره راجز (1957) و پرسش نامه تفکر انتقادی ریکتس (2003) بوده است. در تجزیه و تحلیل داده ها ، در بخش آمار توصیفی از ابزارهایی مانند: میانگین،واریانس، انحراف معیار و دربخش آمار استنباطی از آزمون t با استفاده از نرم افزار  SPSS.25استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد 1-خود پنداره دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه متفاوت است.2- تفکر انتقادی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه متفاوت است.3- عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه متفاوت است.

واژگان کلیدی: خود پنداره، تفکر انتقادی، عملکرد تحصیلی، دانش ­آموزان.

اشتراک گذاری در: