مقایسه دلزدگی زناشویی زنان و مردان متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی

کبری شمشیربند1

۱کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره دوم ، بهار1400،  صفحات 51 الی 60

چکیده

پژوهش با هدف مقایسه دلزدگی زناشویی زنان و مردان متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی شهرستان ساری انجام شد. این پژوهش از نظر تحقیق، کاربردی و روش علی­مقایسه­ای بود. جامعه آماری کلیه زنان و مردان متاهل عضو و غیر عضو در شبکه های اجتماعی مجازی ساری بوده که تعداد 160نفر با روش نمونه گیری در دسترس ( 80 نفر عضو و 80 نفر غیر عضو) به عنوان نمونه انتخاب شدند.. ابزار گردآوری داده ها پرشسنامه دلزدگی پاینز، افسردگی بک، سلامت معنوي (SWB )توسط پالوتزيان و اليسون (۱۹۸۳ و  پرسشنامه نگرش مذهبی بود که برای افراد عضو در شبکه های اجتماعی مجازی به صورت آنلاین و افراد غیر عضو به صورت دستی توزیع گردید.داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری SPSS-24 و با به کار گیری آزمون تی تجزیه و تحلیل شد.نتایج آزمون نشان داد با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه های دلزدگی زناشویی و با توجه به اینکه سطح معناداری در این آزمون بزرگتر از ۰/۰۵ است بنابراین تفاوتی بین افراد متاهل عضو وغیر عضو در شبکه های اجتماعی از نظر دلزدگی وجود ندارد.

واژگان کلیدی: دلزدگی زناشویی، شبکه های اجتماعی، زنان و مردان متاهل

اشتراک گذاری در: