مقایسه رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی شهرستان ساری در دوران اپیدمی کووید-19

حسن سلیمانی1

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی ساری، معاون آموزشی و آموزگار دبستان، آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ساری، hassansolimani57@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 93 الی 101

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه رضایت شغلی و خلاقیت سازمانی معلمان مدارس دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی شهرستان ساری در دوران اپیدمی کووید-19، بود. روش تحقیق از نوع پس رويدادي و جامعه آماري شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1400–1399 که تعداد 110 نفر از معلمان مدارس دخترانه و تعداد 110 نفر از معلمان مدارس پسرانه و در مجموع، تعداد دویست و بیست نفر به شیوه نمونه­گیری غیر­تصادفی در­دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری پرسشنامه های­ رضایت شغلی گريکسون (1987) و خلاقیت سازمانی رند سیپ (1979) بود. آزمون پارامتری t مستقل در سطح اطمینان 95 درصد (0/۰۵=a) نشان داد در دوران همه­گیری کووید-19، بین میانگین رضایت شغلی معلمان مدارس دخترانه و معلمان مدارس پسرانه تفاوت معنی­داری وجود دارد. اما، بین میانگین خلاقیت سازمانی معلمان مدارس دخترانه و معلمان مدارس پسرانه تفاوت معنی­داری وجود ندارد..

واژگان کلیدی: رضایت شغلی،خلاقیت سازمانی،دوره ابتدایی،معلمان،کووید 19

اشتراک گذاری در: