مقایسه روابط بین فردی، بهزیستی ذهنی، سازگاری زناشویی و امنیت اجتماعی زوجین استفاده‌کننده از شبکه اجتماعی فیلتر شده و داخلی

فاطمه لازری1

۱کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، صاحب امتیاز و مسئول فنی مرکز خدمات مثبت زندگی بهزیستی شهرستان میاندورود

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره دوم، بهار1400،  صفحات 75 الی 85

چکیده

خانواده، عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی و رکن اصلی جامعه است که در هر عصری و نسلی عملکرد دارد و معمولاً این عملکرد در الگوهای تعاملاتی اعضایش تجلی می­کند. تحولات اجتماعی دهه¬های گذشته در سطح جهانی تغییرات، چالش¬ها و مسائل جدیدی روبرو ساخته است. با عنایت به اینکه روند استفاده از شبکه¬های اجتماعی و فضای مجازی در جامعه‌ی ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است، لذا هدف اصلی این تحقیق مقایسه سازگاری زناشویی، روابط بین فردی، بهزیستی ذهنی و امنیت اجتماعی در بین زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی فیلتر شده و داخلی بود. استراتژی روش‌شناختی این پژوهش مبتنی بر استفاده از روش علی- مقایسه‌ای و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه های محقق ساخته شبکه‌های اجتماعی مجازی، سازگاری زناشویی گراهام بی اسپینر، روابط بین فردی فترو و همکاران (2000) و بهزیستی ذهنی کییز و همکاران (2002)  بود. حجم نمونه مورد نظر 100 نفر از زوجین شهرستان میاندورود میباشد. بدین منظور برای تحلیل داده از آزمون مقایسه میانگین‌ها (آزمون تی، تحلیل واریانس یک طرفه) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون تی و تحلیل واریانس نشان می‌دهد بین سازگاری زناشویی، روابط بین فردی، بهزیستی ذهنی و امینت اجتماعی زوجین استفاده کننده از شبکه اجتماعی فیلتر شده و داخلی تفاوت معنی¬داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: روابط بین فردی، بهزیستی ذهنی، سازگاری زناشویی، امنیت اجتماعی زوجین شبکه اجتماعی فیلتر شده و داخلی

اشتراک گذاری در: