مقایسه کمال گرایی در والدین با سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی شهر تهران

سیده محدثه صفر پور

دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی  ، بهشهر، ایران. S.safarpour64@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال پنجم، شماره 14، بهار1403، صفحات 71 الی 77

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین کمال‌گرایی والدین، سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران پایه پنجم ابتدایی در شهرستان تهران در سال 1402-1403 با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان پایه پنجم منطقه یک تهران بود که 200 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های کمال‌گرایی هیل و سبک اسناد کودکان (GASQ) بودند. داده‌ها با آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون گام‌به‌گام و نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین کمال‌گرایی انطباقی و سبک اسناد دختران رابطه مثبت معنادار، بین کمال‌گرایی غیرانطباقی و سبک اسناد رابطه منفی معنادار، بین کمال‌گرایی انطباقی و پیشرفت ریاضی رابطه مثبت معنادار، و بین کمال‌گرایی غیرانطباقی و پیشرفت ریاضی رابطه منفی معنادار وجود داشت. همچنین بین سبک اسناد و پیشرفت ریاضی دختران ارتباط مثبت معناداری مشاهده شد.

واژگان کلیدی: کمال گرایی، سبک اسناد، پیشرفت تحصیلی

اشتراک گذاری در: