موضوعات نشریه

موضوعات نشریه

محور اصلی نشریه

فصلنامه‌ به‌ مقاله‌هایی ‌که‌ در زمینه مدیریت و علوم انسانی باشد اولویت‌ خاصی‌ نسبت‌ به ‌سایر مقاله‌ها ‌قائل‌ است‌.

موضوعات نشریه

کلیه موضوعات مرتبط مدیریت و علوم انسانی

روانشناسی (کلیه گرایش ها)
علوم تربیتی( کلیه گرایش ها)
مدیریت (کلیه گرایش ها)
تربیت بدنی( کلیه گرایش ها)
حقوق (کلیه گرایش ها)
حسابداری و حسابرسی
اقتصاد

برخی موضوعات پیشنهادی نشریه در بالا آورده شده است و الزاما به موارد ذکر شده محدود نمی باشد. 

نشریه از مقالات با هر دو رویکرد کیفی و کمی استقبال می نماید. جهت اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمائید.