میزان هوش هنري دانش آموزان متوسطه اول استان مازندران

معصومه حسن­ پور1

سید­عابدین خدادادی2

۱دکترای تخصصی مدیریت آموزشی، کارمند دانشگاه فرهنگیان مازندران (نویسنده مسئول*) mhasanpoor2@gmail.com

2دکترای تخصصی علوم قرآنی و حدیث، کارمند دانشگاه فرهنگیان مازندران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره چهارم، زمستان1400،  صفحات  58 الی 65

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان هوش هنري دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران، انجام شد. این پژوهش، کاربردی، توصيفي از نوع پیمایشی بود. جامعه­آماری، کلیه دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران در سال تحصیلی 99–1398 به تعداد 124796 نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان، تعداد 375 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق­ساخته هوش هنري با 55 گویه بود که روایی سازه آن، با استفاده از روش تحلیل عاملی و مقدار پایایی از طریق ضريب آلفاي كرونباخ برابر 94/0 محاسبه شد. روش تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده از آزمون t تک گروهی بود. یافته­ها نشان داد که میزان هوش هنری و مولفه­های آن (استعداد هنری، نگرش هنری، ذوق هنری، فعالیت هنری، مهارت هنری و اقتصاد هنر) در دانش­آموزان متوسطه اول استان مازندران بیشتر از متوسط است.

واژگان کلیدی: هوش، هوش هنري، دانش­آموزان متوسطه اول

اشتراک گذاری در: