نقش آینده پژوهی در برنامه درسی با رویکرد مدرسه محور

رقیه خسروی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402، صفحات 27 الی 35

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آینده پژوهی در برنامه درسی با رویکرد مدرسه محور با روش از نوع توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری، کلیه معلمان دوره متوسطه شهر ساری در سال تحصیلی 1402-1401 بوده که مطابق با جدول کرجسی و مورگان، 285 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گردآوری داده­ها از روش ترکیبی مطالعه میدانی و کتابخانه ای استفاده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های آینده پژوهی پارسا و همکاران، (1390) و پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی با رویکرد مدرسه محور استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی با استفاده از نرم افزار SPSS25 استفاده شد. نتایج نشان داد آینده پژوهی در برنامه درسی با رویکرد مدرسه محور تاثیر دارد (0/001 > P). همچنین یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای آینده پژوهی در مجموع 45/7 درصد برنامه درسی را پیش بینی می­کنند.

واژگان کلیدی: آینده پژوهی، برنامه درسی، مدرسه، معلمان.

اشتراک گذاری در: