نقش استرس ادراك شده و تاب آوری در پیش بینی وضعیت روانی زنان داغدیده

فاطمه مدانلو جویباری

کارشناسی ارشدروانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی، مشاور مدارس آموزش و پرورش شهرستان جویبار

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هفتم، تابستان1401،  صفحات 210 الی 219

چکیده

سلامت روانشناختی از شاخص های مهمی نظیر تاب آوری، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله و روابط درون فردی تاثیر می پذیرد. هدف این مطالعه تعیين نقش استرس ادراك شده و تاب ­آوري در پیش­بینی وضعیت رواني زنان داغدیده بود. نمونه پژوهش شامل60 نفر بود که از میان زنان داغدیده شهر ساری به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از مقیاس استرس ادراك شده، مقیاس تاب­آوری و پرسشنامه نشانه هاي رواني استفاده شد. داده­های پژوهش با روش­ های آماري ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­ها نشان داد که استرس منفی(0/52=r)، استرس مثبت(0/51-=r) و تاب آوري(0/23-=r) با وضعیت روانی زنان داغدیده  رابطه ­ی معنی داري دارد. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که استرس ادراک شده و تاب آوري 44 درصد واريانس وضعيت رواني زنان داغديده را تبيين مي­كنند. این نتایج  بیان می کند که تاب­ آوری و استرس از متغیرهای تاثیر­گذار در وضعیت روانی زنان داغدیده است.  این یافته ها تلویحات مهمی برای  پژوهش­های آتی و پیشگیری از آشفتگی روانشناختی ناشی از داغدیدگی دارد.

واژگان کلیدی: استرس ادارک شده، تاب ­آوري، وضعيت روانشناختي،زنان داغدیده

اشتراک گذاری در: