نقش برنامه درسی مبتنی بر گردش علمی مجازي در توسعه مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی هنرستان های کار دانش

سیده زینب هادیان سیدمحله 1

سیده زهرا هادیان سیدمحله 2

فاطمه محمدی3

زهرا کریمی4

1دکتری تخصص مدیریت آموزشی؛ مدرس دانشگاه فرهنگیان استان مازندران نویسنده مسئول:  (hadiyan57@yahoo.com)

2معلم آموزش و پرورش شهرستان ساری و دانشجوی دکتری رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

3معلم آموزش و پرورش شهرستان ساری و دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

4معلم آموزش و پرورش شهرستان ساری و دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران.

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 1 الی7  

چکیده

مهارت های اشتغال ­زا را می توان دانش، بینش، نگرش ها و مهارت هایی دانست که موجب تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران، انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر، حضور مؤثر در فعالیت های گروهی و نوآوری در حل مسائل می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش برنامه درسی مبتنی بر گردش علمی مجازي در توسعه مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی هنرستان های کار دانش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر ماهيت توصيفي و از نظر روش زمینه یابی مي باشد. جامعه آماری شامل کلیه دبیران هنرستان های کار دانش آموزش و پرورش نواحی 1 و 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 01-1400 بود كه تعداد 123 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ‌ساخته بود که روايي آن با نظر متخصصان و اساتيد دانشگاهی تایید شد. هم چنین، به روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی برابر ۰/۸۲ حاصل گرديد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمون ناپارامتری‌ خي دو انجام شد. در سطح اطمینان 95 درصد (۰/۰۵ = α) یافته ها نشان داد برنامه درسی مبتنی بر گردش علمی مجازي و ابعاد آن یعنی سهولت استفاده، انعطاف پذیری، ایمنی و عملی بودن، استقلال جغرافیایی و استقلال زمانی در توسعه مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی هنرستان های کار دانش نقش مثبت دارند، زیرا (۰/۰۵  =α  < P). نتیجه این که در آموزش مهارت های اشتغال زای مورد نیاز بازار کار در برنامه های درسی هنرستان های کار دانش، از برنامه درسی مبتنی بر گردش علمی مجازي نیز استفاده شود.

واژگان کلیدی: برنامه درسی مبتنی بر گردش علمی مجازي، مهارت های اشتغال زا، بازار کار، کار دانش.

اشتراک گذاری در: