نقش فرهنگ در جامعه شناسی خانواده های دارای فرزند

غزل درزی خلردی

دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان آمل  ، ghazaldarzi9539@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره نهم، زمستان1401، صفحات 148 الی 154

چکیده

هدف از ارائه ­ی این تحقیق بررسی نقش فرهنگ در جامعه شناسی خانواده های دارای فرزند بوده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است ، ابتدا با جستجو در پایگاه ها و سایت های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی و استنادی مانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، SID، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ، تبیان ، مگ ایران و با استفاده از کلمات کلیدی تحقیق حاضر که شامل : فرهنگ ، جامعه شناسی ، خانواده دارای فرزند می باشد در بین منابع مختلف با توجه به موضوع انتخابی و تحقیقات انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری از منابع بود. بدین صورت که بعد از مأخذشناسی و گردآوری منابع مطالب موردنیاز استخراج و در فیش ثبت شد.روش تجربه و تحلیل و بررسی اطلاعات به صورت توصیفی–  تحلیلی می‌باشد. نتایج نشان داد که نهاد خانواده در سطح جهانی ، تحت تاثير تحولات اجتماعی دهه های گذشته با تغييرات ، چالش ها ، مسائل و نيازهای جديد و متنوع شدن نظام های خانواده مواجه شده است. پاره ای از اين تحولات موجب تزلزل و ناپايداری موقعيت خانواده شده است. برای خانواده نباید مانند گذشته نقش حاشیه‌ای در جریان تربیت فرزندان در نظر گرفت. اولاً از اقتدار و اعتبار نهاد مدرن و تخصصی مدرسه در سایه تحولات اجتماعی کاسته شده و ثانیاً در سایه همین تحولات بر نقش خانواده افزوده شده است که این کاهش و افزایش همزمان ، بازنگری در کیفیت تعاملات تربیتی خانه و مدرسه را ضروری می‌سازد.

واژگان کلیدی: فرهنگ، جامعه شناسی، خانواده دارای فرزند .

اشتراک گذاری در: