نقش فناوری های نوین آموزشی در کارایی تدریس معلمان در زیست بوم آموزش مجازی

سیده زینت هادیان1

الهه میرنژاد2

علی عباسپور3

صفی الله رمضانخانی4

1دکتری مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه فرهنگیان Hadiyan57@yahoo.com

2اکارشناس ارشد آموزش ابتدایی آموزگار

3دکتری برنامه ریزی درسی،مدرس دانشگاه فرهنگیان

4دکتری مدیریت آموزشی،دانشگاه فرهنگیان

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دهم، بهار1402، صفحات 273 الی 279

چکیده

آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدفمند از سیستم الکترونیکی برای پشتیبانی از فرآیند یادگیری است. با توجه به اهمیت این موضوع در نظام آموزشی، در مطالعه حاضر به نقش تکنولوژی های نوین آموزشی در کارایی تدریس معلمان در زیست بوم آموزش مجازی پرداخته شد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای است که در آن هر یک از متغیرهای پژوهش از دیدگاه نظری مورد مطالعه قرار گرفته­اند. در مجموع می توان اظهار داشت که آموزش مجازی موجب تغییر باور دانش آموزان و والدین نسبت به فناوری شده است و بنابراین، می توان نقش مهمی و کلیدی در توسعه دانش در نظام آموزشی کشور، خصوصا آموزش و پرورش داشته باشد

واژگان کلیدی: تجارب معلمان، فناوری آموزشی ، زیست بوم آموزش مجازی.

اشتراک گذاری در: