نگاهی نو به جایگاه فقهی و حقوقی اطاعت بانو از شوهر در اسلام

مسعود ربانی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز1402، صفحات134 الی 140

چکیده

پژوهش حاضر با هدف نگاهی نو به جایگاه فقهی و حقوقی اطاعت بانو از شوهر در اسلام انجام شد. موضوع اطاعت بانو از شوهر در اختلافات بين زوجين سهم قابل توجهي را به خوداختصاص داده است. آنچه از رأي فقها به‌دست مي‌‌آيد اين است كه رياست شوهربر بانو امري الزامي است اما در مقابل مرد نيز به رعايت مواردي ملزم گرديده است. بهانه‌گيري و ابراز ناراضايتي در خانواده‌ها از يكديگر اگرچه غالباً به‌خاطر حيا، از موضوعات ديگر به اين موضوع نسبت داده مي‌شود اما در عرف و افكار عمومي رابطه تنگاتنگي با موضوع اطاعت بانو از شوهر دارد. شناخت حدود رياست زوج و حدود اطاعت زوجه مي‌تواند راهگشاي مناسبي در رفع بسياري از اين اختلافات باشد. زيرا عده‌اي گمان مي‌كنند معناي اطاعت بانو از شوهر اين است كه زن بايد تابع محض دستورات همسر باشد در حالي‌كه با بررسي در اين زمينه معلوم مي‌شود نظر قانونگذار اين است كه مديريت بايد براساس مشاركت و با تكيه بر مهر و عطوفت صورت پذيرد

واژگان کلیدی: اطاعت، استقلال، تمكين، رياست، زوجین، قواميت

اشتراک گذاری در: