نگرش سنجی مولفه های شخصیت برند انسانی در ورزش مازندران

فاطمه دهقان 1

ملیکه جهانیان 2

زهرا رفعتی فرد3

1کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی ، دبیرتربیت بدنی متوسطه دوم دبیرستان الزهراء ساری. F.dehqan.2022@Gmail.com

2کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی ، دبیرتربیت بدنی متوسطه دوم دبیرستان فرزانگان 2 ساری(نویسنده مسئول). malike.jahanian@gmail.com

3کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی ، دبیرتربیت بدنی متوسطه دوم دبیرستان فرزانگان 2 ساری. Zahra.rafatifard@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 34 الی50

چکیده

پژوهش حاضر  با هدف نگرش سنجی مولفه های شخصیت برند انسانی در ورزش مازندران با روش توصیفی از نوع تحلیلی – پیمایشی انجام شد. جامعه آماری کلیه هواداران ورزش استان مازندران  بودهکه تعداد 450 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. گرد آوری داده هابه دو روش كتابخانه اي و روش میدانی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه ی استاندارد شخصیت برند آکر (BEQ) 1996با پایایی ۰/۸۲ و با 42 سوال بود.  با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه ، جهت اطمینان بیشتر بررسی پایایی ابزار اندازه گیری ، با اجرای طرح آزمایشی 30 تایی از پاسخ دهندگان ، از طریق آلفای کرونباخ ۰/۹۸ بدست آمد. روش تجزیه و تحلیل در بخش یافته هاي توصیفی اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان (جنسیت ، تاهل ، سن ، میزان تحصیلات ، شغل و … ) به صورت جدول و نمودار نشان داده شد. در بخش یافته هاي استنباطی نیز روش تجزیه تحلیل داده ها با  استفاده از آزمون t و آزمون فریدمن و آزمون  تحلیل عامل تائیدی از طریق  نرم افزارهای لیزرل و 19SPSS انجام شد. نتایج حاکی از آن است که  اولویت  بندی مولفه های شخصیت برند انسانی در ورزش مازندران عبارتند از سرسختی ، هیجان ، کمال ، شایستگی و صداقت. با توجه به این شاخص ها مدل ارائه شده معنی دار بوده ولی ضعیف می باشد.

واژگان کلیدی: نگرش،  شخصیت ،  برند انسانی،  ورزش

اشتراک گذاری در: