همسانی ها و ناهمسانی های درون مایه ای درآثار داستانی فرخنده آقایی و ناهید طباطبایی

رقیه شکری

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ، دبیر ادبیات دبیرستان فرزانگان 2 ساری nshokri940@gmail.com    

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال چهارم، شماره سیزدهم، زمستان1402،  صفحات 103 الی 116

چکیده

در خلق داستان، اجزای بسیاری دخالت دارند که عناصر داستان نامیده می شوند. داستان نویس معاصر می کوشد تا با بهره گیری از این عناصر و درآمیختن دنیای واقعی با تخیّل خود، یک مجموعه ی هماهنگ را به وجود آورد تا تاثیر مورد نظر خود را بر خواننده بگذارد. مهمترین این عناصر، عنصر درون مایه است که  شالوده ی هر اثر داستانی را می سازد. پژوهش حاضر، رمان های دو نویسنده ی تاثیرگذار معاصر، فرخنده آقایی و ناهید طباطبایی را از منظر بهره گیری از عنصر درون مایه، مورد بررسی قرار داده و به مقایسه و تحلیل همسانی ها و ناهمسانی های درون مایه ای آثار آنان پرداخته است. با توجه به مطالعات به عمل آمده به نظر می رسد هر دو نویسنده از چهره های نسبتاً برجسته ی داستان نویسی در دهه های اخیر می باشند که با طرح واقعیّت های ملموس جامعه و مضامین کهنه با دیدی بکر و نو ، آثاری قابل تامّل و درخور توجّه آفریده اند. نتیجه ی پژوهش ناظر بر این است که فرخنده آقایی در آثار داستانی خود نشان داده که به عنوان یک نویسنده ی متعهّد اجتماعی، به جای پرداختن به فرم، به محتوای داستان ها بیشتر توجّه کرده و با طرح مسائل و مشکلات زنان جامعه، سعی در برجسته کردن آنها داشته تا گامی جهت رفع این مشکلات برداشته باشد. ناهید طباطبایی نیز به عنوان یک نویسنده ی واقع گرا نشان داده است که درون مایه و مفهوم، دغدغه ی اصلی اوست. وی در آثار داستانی خود به دور از هر گونه پیچیدگی سبکی، مضامینی ساده و آشنا را در چهارچوب مسائل خانوادگی و جهان ذهنی زن ایرانی به تصویر کشیده است و توجّه جامعه را به سوی مشکلات زنان طبقه ی متوسّط جامعه و رفع معضلات آنان جلب کرده است.

واژگان کلیدی: آثار داستانی ، درونمایه ‌، همسانی ، ناهمسانی ، فرخنده آقایی ، ناهید طباطبایی ‌.

اشتراک گذاری در: