هنر مهرسازی در دوره ساسانی

مریم رضایی

کارشناسی ارشد، گروه باستان شناسی گرایش دوره تاریخی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

rezaeimaryam59@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره ششم، بهار 1401، صفحات 26 الی 33

چکیده

از جمله آثاری که سهم بارزی درشناسایی فرهنگ و تمدن در بسیاری از مسائل گوناگون ادوار کهن داشته و تحقیق بر روی آنها جوابگوی مجهولات بی شماری است، آثار کنده کاری و مهرها می­باشند. نقش مهر در    دوره ­های مختلف متفاوت بوده و این نقش ها نشانه پیشرفت جوامع مختلف است. مهرها با توجه به جایگاه مذهبی، سیاسی و اعتقادی که در جوامع مختلف داشته ­اند شناخت آنها مجهولات فراوانی را می­تواند پاسخگو باشد. دوره ساسانی از جمله دورانی است که به ساخت و کاربرد مهر توجه گردیده، در این پژوهش سعی بر آن است که با بررسی فن شناسی هنری مهر در دوره ساسانی به شناخت اعتقادات، باورها، وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دوران از طریق نقوش نمادین دست یابیم. با توجه به تنوع فرم جنس و نقش بر روی مهرها به نظر می­رسد که مهر در بین تمام طبقات اجتماع ساسانی در زمینه های مختلف از جمله نشانه مالکیت، جنبه دعایی و تعویذ، شخصی، اداری و تجاری مورد استفاده قرار می­گرفته است.

واژگان کلیدی: دوره ساسانی، هنر، مهرسازی، کاربری

اشتراک گذاری در: