هیئت تحریریه

هیئت تحریریه

 سردبیر

دکتر مریم تقوایی یزدی

رشته تخصصی: مدیریت آموزشی

وابستگی سازمانی: دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پست الکترونیکی: m_taghvaeeyazdi@yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجتبی رضایی راد

رشته تخصصی: علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی

وابستگی سازمانی: استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پست الکترونیکی: mojtabarezaeirad@yahoo.com