پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و الگوهای تربیتی خانواده در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری

رجا قربانی 

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، معاون دبستان کاظمیه آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری Raja.ghorbani.gorji72@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 120 الی128

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با ویژگی­های شخصیتی، خودکارآمدی و الگوهای تربیتی خانواده در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری با روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماري متشکل از كليه دانش­آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان ساری به تعداد 2304 نفر بوده که از این تعداد 331 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­های استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)؛ ویژگی های شخصیتی نئو (1986) و خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران (1981) بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (کولموگروف- اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره) با استفاده از نرم افزار   SPSS19مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد: 1- بین ویژگی¬های شخصیتی با اعتیاد به اینترنت در دانش­آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 2- بین خودکارآمدی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 3- بین الگوهای تربیتی خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. 4- الگوهای تربیتی خانواده، ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی به ترتیب پیش بینی کننده های مناسبی برای اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان ساری است.

واژگان کلیدی: اعتیاد به اینترنت، ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و الگوهای تربیتی خانواده، دانش آموزان

اشتراک گذاری در: