پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی بر اساس سرمایه روان شناختی دانش آموزان پایه دهم شهرستان بابل

کوثر محمدپور1

بیتا محمودیان2

۱دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی اموزشی دانشگاه ازاد ساری آموزگار پایه اول  آموزش و پرورش شهرستان بابلKosarmohammadpur12@gmail.com

2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه ازاد ساری، آموزگار چند پایه( سوم و چهارم )منطقه دودانگه آموزش و پرورش شهرستان ساری Bita.mahmoodian@gmail.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 58 الی66

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی دانش­آموزان بر اساس سرمایه روان­شناختی آنان با روش تحقیق همبستگی، انجام شد. كليه دانش­آموزان دختر پایه دهم شهرستان بابل در سال تحصیلی 00-1399 به عنوان و جامعه آماری در نظر گرفته شد که به روش نمونه­گیری در دسترس، تعداد 320 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه­های استاندارد سرمايه روان­شناختي لوتانز و همكاران (2007) و تعلل­ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) بود. ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که پایایی پرسشنامه­ها به ترتیب برابر ۰/۸۵ و ۰/۸۱ است. یافته ها در سطح اطمینان 95 درصد (0/۰۵=a) نشان داد که رابطه منفی معنی­داری بین سرمایه روان­شناختی و مولفه­های آن یعنی خودکارآمدی، خوش­بینی، امیدواری و تاب­آوری با تعلل­ورزی تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه دهم وجود دارد. هم­چنین، 5/68 درصد از تعلل­ورزی تحصیلی توسط خودکارآمدی، تاب­آوری، خوش­بینی و امیدواری قابل تبیین (پیش­بینی) است. به طوری که، از بین مولفه­های سرمایه روان­شناختی، خوش­بینی بیشترین سهم را در پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی دانش­آموزان دختر پایه دهم دارد. در مراتب بعدی به ترتیب امیدواری، تاب آوری و خودکارآمدی قرار دارند.

واژگان کلیدی: سرمایه روان شناختی، تعلل­ورزی تحصیلی، پایه دهم.

اشتراک گذاری در: