پیش بینی کمال گرایی مبتنی برراهبردهای کنترل فکر و مسئولیت پذیری در دبیران مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری

نورا عبدی 1

طاهره عبدی 2

1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،آموزگار مقطع ابتدایی دبستان شهیدیدالله نجفی پایین دزاناحیه1ساری(نویسنده مسئول) n.abdi198446@gmail.com

2کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، مشاور تحصیلی مقطع متوسطه دبیرستان علوم و معارف اسلامی abdi_tahereh@yahoo.com

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال سوم، شماره هشتم، پاییز 1401،  صفحات 81 الی94  

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی کمال گرایی مبتنی برراهبردهای کنترل فکر و مسئولیت پذیری در دبیران مقطع متوسطه دوم شهرستان ساری بوده که با روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران زن آموزش و پرورش مقطع دوم متوسطه شهرستان ساری در سال تحصیلی 98-1397 بوده که تعداد آن ها 784 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب ناحیه آموزشی 254 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های کمال گرایی چندبعدی بشارت (1386) ، پرسشنامه راهبرد های کنترل فکر ولز و دیویس (1994) و پرسشنامه مسئولیت پذیری کالیفرنیا (گاف ، 1984) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی( میانگین، انحراف معیار جداول و نمودار ها) و دربخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار 24SPSS از آزمون کالموگروف اسمرینوف ، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های راهبردهای کنترل فکر با مؤلفه های کمال گرایی ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین بین مسئولیت پذیری با مؤلفه های کمال گرایی ارتباط معنی داری وجود دارد. سهم هر یک از مؤلفه های راهبردهای کنترل فکر و مسئولیت پذیری در پیش بینی کمال گرایی خودمدار متفاوت است بطوریکه راهبرد حواس پرتی بیشترین سهم و خودتنبیهی کمترین سهم را در پیش بینی کمال گرایی خود مدار دارا می باشند. همچنین سهم هر یک از مؤلفه های راهبردهای کنترل فکر و مسئولیت پذیری در  پیش بینی کمال گرایی جامعه مدار متفاوت است بطوریکه  کنترل اجتماعی بیشترین سهم و مسئولیت پذیری کمترین سهم را دارا می باشند و در نهایت سهم هر یک از مؤلفه های راهبردهای کنترل فکر و مسئولیت پذیری در پیش بینی کمال گرایی دیگر مدار متفاوت است بطوریکه ارزیابی مجدد بیشترین سهم و مسئولیت پذیری کمترین سهم را دارا می باشند.

واژگان کلیدی: کمال گرایی ، مسئولیت پذیری ، راهبردهای کنترل فکر

اشتراک گذاری در: