کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی

حدیث هدایتی1

۱کارشناسی ارشدحقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی سال دوم، شماره سوم، تابستان1400،  صفحات 1 الی 17

چکیده

ضابطین امنیتی و انتظامی مهمترین دستگاه اجرایی و یکی از نهادهای صف مقدم فرآیند رسیدگی کیفری، نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند از این رو تعیین تکالیف ضابطین و الزامات آنان در جهت حفظ حقوق متهم بزه دیده امری بدیهی و ضروری است تا در مرحله عمل و اجرا ضابطین و با توجه به الزامات قانونی از تضیع حقوق مسلم و قانونی شهروندان جامعه جلوگیری و موجبات تحقق اهداف قانون گذار در حفظ حقوق شهروندان را فراهم نمایند . یكی از اصول بنیادین که در حقوق جز می توان به آن اشاره کرد، اصل برائت است که كه به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد. سیستم قانونی و مقنن كشور ما نیز به مانند بسیاری از سیستم های حقوقی دیگر اصل برائت را پذیرفته و جهت استحكام و تثبیت هر چه بهتر آن، آن را در قانون اساسی جای داده و در موارد متعدد آیین دادرسی به حمایت از این اصل و در واقع به حمایت از حقوق متهم پرداخته است. هدف این نوشته کاربرد اصل برائت در رسیدگی به جرائم توسط ضابطین امنیتی و انتظامی است. مقاله حاضر با موضوع تحلیلی مورد بحث و با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای- اسنادی سعی در رسیدن به مقصود مورد نظر دارد.

واژگان کلیدی: اصل برائت ، جرائم، ضابطین، امنیتی، انتظامی.

اشتراک گذاری در: